CEMES Rehabilitasyon Merkezi


bilgi@cemesrehabilitasyon.com   0212 000 00 00

Eğitim KoordinatörlüğüKurumumuz içerisinde eğitim-öğretimin tek elden yürütülmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir birimdir.

Zihin engelliler öğretmeni bu birimi yönetir.

Kaba değerlendirme, aile ile ilk görüşme, ayrıntılı değerlendirme, bep hazırlama, altı aylık ve yılsonu değerlendirmelerine liderlik eder.

Hizmet içi eğitim toplantıları, veli toplantıları ve okul ziyaretlerini yürütür.

Aile Görüşmesi

Özel eğitim hizmetlerinden yararlanan ve kurumumuza müracaat etmiş olan ya da daha önce herhangi bir özel eğitim hizmetinden yararlanmamış olup ilk kez kurumumuza müracaat etmiş olan ailelerle yapılan görüşmelerdir. Kurumumuzu arayan ya da bizzat gelen ailelerden çocuğun yaşı, ailenin gözlemleri, daha önce bir sağlık kuruluşundan alınmış tıbbi tanısı gibi bilgiler alınarak aileye randevu verilir, randevu gününde gelen aile ön görüşmeye alınır, yapılan bu ilk görüşmede aileden çocuğun gelişimsel hikâyesi alınır, varsa tıbbi ve eğitimsel (Rehberlik ve Araştırma Merkezi raporu) raporları incelenir, ailenin bakış açısı ile öğrencinin yetersiz olduğu alanlar dinlenir, ailenin beklenti ve talepleri dinlenir. Yapılan bu ön görüşmenin hemen ardından öğrenci kaba değerlendirmeye alınır.

 

Kaba değerlendirme

Kurumumuza kayıt olmadan önce aile görüşmesini takiben yapılan değerlendirmedir.

 

Ailesi ile görüşülen birey daha sonra kaba değerlendirme sürecine alınır. Kaba değerlendirme uygulaması iki şekilde yapılmaktadır:

a)    Kurumuza kayıt amacı ile gelmiş ve daha önce özel eğitim hizmetlerinden yararlanmış ve yararlanmakta olan öğrencilerle yapılır.

Kurumuza ilgili raporları ile müracaat eden öğrenciler akademik, bilişsel, dil ve iletişim, sosyal, kaba ve ince motor vb. gelişimsel alanlarda kaba değerlendirmeye tabi tutulur. Ailenin görüşlerinden de yola çıkılarak öğrencinin varolan performans düzeyi belirlenerek yetersizlikleri tespit edilir. Hangi gelişimsel alanında özel eğitime ihtiyacı olduğu saptanarak elde edilen bulgular değerlendirme ekibi ile yorumlanır, sonrasında aile ile paylaşılır.

b)    Daha önce herhangi bir özel eğitim kurumundan yararlanmamış, ailenin, sınıf öğretmeninin, tıp uzmanlarının risk grubunda görüp özel eğitime yönlendirmesi ile kurumumuza müracaat etmiş bireylere uygulanır.

Yapılan bu kaba değerlendirmede öğrencinin özel eğitime ihtiyacı olup olmadığı belirlenerek aile öncelikle tıbbi değerlendirme ve hastane sağlık kurulu raporu almak için hastaneye yönlendirilir.

Sağlık kurulu raporu almış öğrenciler eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılması için bağlı bulunulan rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirilir.

Kayıt

Hastane sağlık kurulu raporunda özel eğitim hizmetlerinden yararlanması uygun görülen ve bunu takiben rehberlik ve araştırma merkezi tarafından da uygun görülen ve bu kararları rapor ile belgelenen öğrencilerin kaydı yapılır.

Ailelerden kayıt için,

a)    Rehberlik ve araştırma merkezi raporu

b)    4 adet vesikalık fotoğraf

c)    Anne-baba-öğrenci kimlik fotokopisi

d)    İkametgâh

Belgeleri istenir.

 

Ayrıntılı gözlem ve değerlendirme

İlgili birimlerden (hastane sağlık kurulu raporu ve Rehberlik-araştırma merkezi raporu) özel eğitim alması uygun görülen ve kurumumuza kaydı yapılan öğrenci için ayrıntılı gözlem ve değerlendirme süreci başlatılır.

Kaba değerlendirme sürecinde yetersizlikleri, akranları ile benzeşen ve ayrışan yönleri kabaca belirlenen öğrenci; alanında uzman eğitim personeli (Zihin engelliler öğretmeni, Zihin engelliler sınıf öğretmeni, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, fizyoterapi uzmanı, psikolog) tarafından “ bilişsel gelişim alanı, dil-konuşma ve alternatif iletişim becerileri gelişim alanı, el göz koordinasyonu gelişim alanı (ince motor), kaba motor gelişim alanı, sosyal gelişim alanı, Türkçe-matematik, sosyal hayat- toplumsal yaşam becerileri-günlük yaşam becerileri-özbakım becerileri, işitme eğitimi, sosyaliletişim becerileri, alıcı ve ifade edici dil becerileri, oyun ve müzik becerileri, eşleme becerileri, yönerge takip becerileri, görsel destek kullanımı ve taklit becerileri” gelişim alanlarında ihtiyacı olduğu düşünülen alanlarda ayrı ayrı gözlenir ve değerlendirilir.

Bu süreçte yeni ortamlara ve yeni tanıştığı insanlara uyum, belirlenen gelişimsel alanlarda bulunan maddelere verdiği cevap ve tepkiler, değerlendirmesi alınan becerileri gerçekleştirme düzeyi, ailenin ifade ettiği veya değerlendirme ortamında görülebilecek olan davranış problemleri belirlenerek öğrencinin ayrıntılı performans düzeyi saptanır.

Aile ile birlikte öğrenci için uygun görülen kaba değerlendirme formları incelenerek kaydedilir, aileye ayrıca aile tanıma/öngörüşme formu doldurtulur. Öğrencinin varolan performans düzeyinin saptanması, eğitim/öğretime nereden ve nasıl başlanılacağı, derslerin hangi ortamlarda yapılacağı, hangi araç-gereçlerin kullanılacağı, öğretimde hangi yöntem ve tekniklerin çocuk için uygun olacağı karara bağlanır.

Bep (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) hazırlama süreci

Ayrıntılı gözlem ve değerlendirme süreci ile performansı, yeterlilikleri/yetersizlikleri belirlenen öğrenci için Bep ekibi tarafından öncelikli amaçlar belirlenir. Aile bireyselleştirilmiş eğitim planı ekibinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yapılan bütün uygulamalar, yapılan bütün değerlendirmeler, atılan bütün adımlar aile ile paylaşılır. Ailenin öncelikleri, öğrencinin gereksinim duyduğu beceriler işlevsel olma özelliği (günlük yaşantısındaki önem durumu) de dikkate alınarak amaçlar belirlenir ve bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planında öğrencinin performans düzeyi, öğrenci için belirlenen yıllık amaçlar, bu yıllık amaçlara götüren kısa dönemli amaçlar ve kısa dönemli amaçları daha küçük basamaklara ayıran öğretimsel amaçlar, amaçlar için belirlenen başarma oranları (ölçüt) yer alır.

Öğrencide belirlenen ve sağaltılması planlanan davranış problemi varsa sağaltım planı ile ilgili izlenecek yöntem ve teknikler de Bireyselleştirilmiş eğitim planında yer alır.

 

Bütün bu ayrıntıları içinde barındıran Bireyselleştirilmiş eğitim planı yazıya dökülür. Bir nüshası öğrencinin dosyasına konulur, bir nüshası bireysel eğitim derslerini sürdürecek olan eğitimcisine ve bir nüshası da aileye verilir.

Bep süreci ve aileye anlatılması

Aile görüşmesi; hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim planı, planda bulunan uzun dönemli amaçlar, kısa dönemli ve öğretimsel amaçlar ailelere ayrıntılı olarak anlatılır. Belirlenen amaçların öğrenci için ne anlam taşıdığı, amaçların nasıl çalışılacağı, çalışılan bir amaç sonrasında öğrenciden beklenilen başarı düzeyi (ölçüt) ailelere anlatılır. Ailelerin merak ettikleri amaçlar açıklanır,  soruları cevaplandırılır.

Ailenin Bep hazırlama sürecinde olduğu gibi öğretim sürecinin de yine ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanır. Kurumumuzda yapılacak olan çalışmaların kurum dışı diğer ortamlarda tekrarının mutlaka yapılması gerekliliği üzerinde durulur. Böylece çalışılmakta olan becerilerin genellenmesi ve başka bir ortama transferinin de gerçekleştirilebileceği anlatılır.

Davranış sağaltımı planlanmış ise aileye davranışlara nasıl yaklaşacağı, öncesi-sırası ve sonrasında hangi davranışa nasıl ve ne oranda tepkiler vereceği ayrıntılı olarak anlatılır.

Aylık değerlendirme

Hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim planı doğrultusunda bireysel ve / veya grup eğitimi derslerine başlanılan öğrencilerimizin bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama ve derslere başlamayı takibeden birinci aydan başlamak üzere her ayın sonunda bireyselleştirilmiş eğitim planında bulunan amaçlara ulaşma düzeyi, amaçların doğru tespit edilip edilmediği, izlenilen yöntem ve tekniklerin işe yarayıp yaramadığı, öğrenci için uygunluğunun değerlendirildiği süreçtir. Bireysel eğitim derslerine giren eğitimci tarafından yapılır. Değerlendirme sonrasında elde edilen bulgular Bep ekibi tarafından incelenir, yapılması gereken değişiklikler tartışılarak karara bağlanılır.

Üç aylık değerlendirme

Hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim planı doğrultusunda bireysel ve / veya grup eğitimi derslerine başlanılan öğrencilerimizin bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama ve derslere başlamayı takip eden üçüncü ayın sonunda bireysel eğitim derslerine giren eğitimci tarafından yapılır.

Çalışılan beceriler, ulaşılan-ulaşılamayan amaçlar irdelenir. Amaçlarda, izlenilen yöntem ve tekniklerde yapılması gereken değişiklikler karara bağlanır. Aile katılımı sorgulanır-gözlemlenir, elde edilen bilgiler aileye aktarılır.

Altı aylık değerlendirme

Hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim planı doğrultusunda bireysel ve / veya grup eğitimi derslerine başlanılan öğrencilerimizin bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama ve derslere başlamayı takip eden altıncı ayın sonunda Bep ekibi tarafından yapılır. Bep daha ayrıntılı bir değerlendirmeye tabii tutulur, bep ekibinde bulunan tüm uzmanlar tarafından kendi uzmanlık alanları çerçevesinde öğrenciyi/uygulanan bireyselleştirilmiş eğitim planı gözden geçirilir.

Değerlendirme ve eğitimsel tanılama (yılsonu değerlendirmesi)

Öğrencinin bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanma tarihini takip eden bir yılın sonunda, bep ekibi tarafından yılsonu değerlendirmesine alınır. Öğrencinin yıl içinde yapılan aylık, üç aylık, altı aylık değerlendirmeleri de bu değerlendirmeye dâhil edilir. Öğrencinin kazandığı/başarıya ulaştığı tüm amaçlar tekrar gözden geçirilir. Bir yılın sonunda eğitsel tanılama ve değerlendirme için rehberlik ve araştırma merkezine gönderilecek olan öğrenci için gelişimsel değerlendirme raporu hazırlanır. Rehberlik ve araştırma merkezi tarafından öğrenciye düzenlenen ve içinde yıllık amaç önerileri de bulunan rapor da dikkate alınarak öğrenci için yeni bir bep hazırlanma sürecine girilir.

 

Okul Ziyaretleri

 

Kurumumuza devam eden öğrencilerimizin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarına belirli aralıklarla yapılan ziyaretlerdir. Kurumuzun özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan ve bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığının, eğitim uygulama okulu ve iş eğitim merkezi okullarına, OÇEM (otistik çocuklar eğitim merkezi) sınıflarına, özel eğitim sınıflarına, iş okullarına, ana sınıflarına, özel ana okulu ve kreşlere, kaynaştırma sınıflarına devam eden öğrencilerimizin okullarına düzenli aralıklarla okul/öğretmen ziyaretleri düzenlenmektedir.

 

Öğrencinin devam ettiği okul ya da sınıfı ile birlikte kurumumuzda yapılan çalışmaların aynı paralelde olması ve öğrencimiz ile yapılan çalışmaların devam ettiği okul ile koordinasyonun sağlanarak tekrarının sağlanması amacı ile ziyaretler yapılmaktadır.

 

Yapılan ziyaretlerde kurumumuz tarafından oluşturulan öğretmen görüşme formu ile birlikte Kurumuz tarafından hazırlanmış Bireyselleştirilmiş eğitim planı sınıf öğretmenine açıklanarak bırakılır. Kurumumuzda verilen bireysel eğitim, grup eğitimi ve/veya fizik tedavi derslerinde yapılan çalışmalar anlatılır. Öğretmenden imkânlar çerçevesinde sınıf içinde yaptırabileceği çalışmalar anlatılır. Öğretmenin sınıfta kullanabileceği araç-gereç, materyal, dokümanlar konuşularak temin edilip sınıf öğretmenine ulaştırılır. Öğrencimizin sınıf içerisinde sergilediği problem davranış var ise sağaltımı ile ilgili olarak öğretmene bilgi aktarımında bulunulur. İlerleyen zamanlarda veya sınıf öğretmeninin talep etmesi durumunda okul ziyaretleri tekrar edilir. Okul ziyaretleri öğrencinin gelişimi, öğrenilen bilgi ve becerilerin tekrarı, transferi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kurumumuz okul ziyaretlerine gereken hassasiyeti göstermektedir.